1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC: 

Thời gian đào tạo: 03 năm.
Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên có thể học liên thông đại học ngay tại trường hoặc các trường đại học khác và có thể đảm nhiệm các công việc tư vấn giám sát, thiết kế; thi công các công trình giao thông; làm việc tại các  các cơ quan quản lý, khai thác công trình giao thông.
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết
3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết