Thông báo Seminar nghiên cứu khoa học lần 1 - Khoa Cầu Đường năm học 2018-2019

  • Posted: 12/12/2018
  • By: editor

Ngày 29/12/2018, tại Phòng họp 212 - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng sẽ diễn ra Seminar 1 báo cáo đề tài khoa học cấp khoa, bắt đầu từ 13h30.

Buổi báo cáo gồm các báo cáo của các giảng viên trong Khoa Cầu Đường.

Kính mời cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng sắp xếp công việc tham gia, lắng nghe và góp ý cho các đề tài báo cáo.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân Trọng

                                                                                                                    Đà Nẵng, ngày 12/12/2018
                                                                                                                                  Trưởng Khoa
                                                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                                              TS Nguyễn Văn Thái