Nguyễn Văn Đăng - tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng, số đặc biệt (isbn 1859-1531) 2011

Xây dựng trình tự thiết kế và lựa chọn loại hình nút giao khác mức liên thông ở đô thị Việt Nam (Establishing design process and selecting interchange configurations in Vietnam urban area)

Phan Cao Thọ, Khoa Xây Dựng Cầu Đường, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Nguyễn Văn Đăng, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng

Tóm tắt

Các đô thị lớn ở Việt Nam đang đối với mặt với nạn ùn tắc ngày càng nghiêm trọng đặc biệt là ở các nút giao thông có lưu lượng xe chạy lớn. Có nhiều hướng giải pháp đã và đang được đưa ra như hạn chế phát triển giao thông cá nhân đồng thời phát triển giao thông công cộng cũng như phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tương xứng.... Tiếp cận theo hướng phát triển giao thông nhiều tầng và tổ chức giao thông tại nút bằng nút giao khác mức vẫn chưa được chú trọng tuy nhiên chúng tôi cho rằng đó cũng là một  giải pháp triệt để và lâu dài. Muốn phát triển được hệ thống giao thông nhiều tầng hiện đại cần phải thấu hiểu về tổ chức giao thông khác mức mà cụ thể là việc sử dụng nút giao khác mức. Tuy nhiên đến thời điểm này Việt Nam chưa có qui trình cũng như hướng dẫn chính thức về thiết kế nút giao thông khác mức nói chung mà đặc biệt là nút giao khác mức liên thông (NGKMLT) vì vậy chúng tôi đã tiến hành xây dựng trình tự thiết kế và thiết lập nên khung phân loại làm cơ sở cho việc lựa chọn loại hình NGKMLT cho đô thị Việt Nam.

 

Từ khóa: nút giao khác mức, nút giao khác mức liên thông, ùn tắc giao thông

 

Abstract

Nowadays, many big cities in Viet Nam are facing with serious traffic congestion, especially at high traffic volume intersections. There are many solutions to restrict traffic congestion such as limiting the development of individual vehicles, increasing capacity of public transportation system and developing  traffic infrastructure proportionally. At this time, traffic control with many different grades and using the grade separations aren’t researched thoroughly yet in Viet Nam, but we suppose that  they are efficiency solutions. However, Viet Nam hasn’t any specifications or guidelines for design of grade separation (and interchange) at this moment, thus in this report we built a design process and set a guideline of selecting interchange configurations in Viet Nam urban area to help civil engineers with interchange design process.

Key words: grade separation, interchange, traffic congestion

Để xem chi tiết xin vui lòng liên hệ tác giả qua email: dangnv@dau.edu.vn

So sánh tổng hợp các đặc điểm của một số loại hình nút giao khác mức liên thông.