Khoa Cầu Đường - Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp lớp 12DT
Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp lớp 12DT
- Nhóm cô Duyên: 8h00 ngày 06/01/2017
- Nhóm cô Quý: 14h00 ngày 07/01/2017
Địa điểm: Thông báo sau.