Quy trình đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên!
Tệp đính kèm: Tải về

Các biểu mẫu:

BM.CTSV-03-01    Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của SV

BM.CTSV-03-02    Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo học kỳ của từng sinh viên

BM.CTSV-03-03    Danh sách kết quả phân loại rèn luyện theo học kỳ, năm học

BM.CTSV-03-04    Danh sách kết quả phân loại rèn luyện toàn khóa của sinh viên