Lịch trực khoa Cầu Đường - học kỳ II (2016-2017)
Tệp đính kèm: Tải về

Lịch trực khoa Cầu Đường học kỳ II (2016-2017)

Các thầy cô trực khoa lưu ý việc ghi vào sổ trực Khoa Cầu Đường .

Nội dung sổ trực khoa online: Xem tại đây